כניסת משתמשים
 זכור אותי שכחת סיסמה?
כניסת משתמשים
לוח בחינות מרוכז לכלל המחזורים - לשנת תשע"ו סמסטר ב' ( כולל נוהל הגשת מועד מיוחד )
ת. עדכון 06.04.16
לוח בחינות סמסטר ב' תשע"ו
 
מחזור תשע"ד סמסטר ב'

 
מספר קורס שם קורס מרצה מועד א' שעה מועד ב' שעה
66-718-70 סוגיות במיסוי בינלאומי רו"ח  אליס לוינשטיין 21/07/16 08:30 28/08/16 08:30
66-717-71 ניתוח דוחות כספיים רו"ח יאיר שהרבני 05/07/16 08:30 10/08/16 08:30
66-702-72 בעיות נבחרות בביקורת ב ( מבחן ביניים 30% ) רו"ח אלשיץ ודים 14/07/16 08:30 17/08/16 08:30
 
 
מחזור תשע"ה סמסטר א'

 
מספר קורס שם קורס מרצה מועד א' שעה מועד ב' שעה
66-392-72 חשבונאות מתקדמת ב' רו"ח מני מורד 30/06/16 08:30 09/08/16 08:30
66-398-70 ביקורת חשבונות רו"ח אריק ניסן 31/07/16 08:30 04/09/16 08:30
66-394-70 ניתוח דוחות כספיים רו"ח שגיב מזרחי 11/07/16 08:30 16/08/16 08:30
66-712-72 תכנון מיסים רו"ח רפי גבאי/רו"ח אופיר שער 17/07/16 08:30 29/08/16 08:30
66-287-70 דיני מסחר ועבודה עו"ד איידלברג דוד 26/07/16 08:30 11/09/16 08:30


מחזור תשע"ה סמסטר ב'
 
 
מספר קורס שם קורס מרצה מועד א' שעה מועד ב' שעה
66-391-76 חשבונאות מתקדמת א' רו"ח ערן מהסרי 30/06/16 08:30 17/08/16 08:30
66-256-71 טכנולוגיות מידע רו"ח דקלה דגן 17/07/16 08:30 29/08/16 08:30
66-705-76 מיסים מתקדמים רו"ח דקלה אקסול 10/07/16 08:30 10/08/16 08:30
66-398-70 ביקורת חשבונות רו"ח אריק ניסן 31/07/16 08:30 04/09/16 08:30
66-283-70 דיני חברות עו"ד ברמן גלעד 21/07/16 08:30 07/09/16 08:30
66-287-70 דיני מסחר ועבודה עו"ד איידלברג דוד 26/07/16 08:30 11/09/16 08:30
02-099-70 חגי ישראל ד"ר דב הרמן 28/06/16 12:00 08/08/16 12:00
 
 
 מחזור תשע"ו סמסטר א'

 
מספר קורס מרצה מועד א' שעה מועד ב' שעה
66-281-70 חשבונאות ביניים א' רו"ח מנחם פרלמוטר 04/07/16 08:30 10/08/16 08:30
66-704-72 דיני מסים ב' רו"ח אייל מנדלאוי 10/07/16 08:30 17/08/16 08:30
66-290-70 תמחיר ככלי ניהולי רו"ח סיון סהר 17/07/16 08:30 28/08/16 08:30
66-198-70 דיני חוזים עו"ד דוד איידלברג 04/08/16 08:30 31/08/16 08:30
66-283-70 דיני חברות עו"ד ברמן גלעד 21/07/16 08:30 07/09/16 08:30
66-287-70 דיני מסחר ועבודה עו"ד איידלברג דוד 26/07/16 08:30 11/09/16 08:30
02-099-70 חגי ישראל ד"ר דב הרמן 28/06/16 12:00 08/08/16 12:00
 
 
 מחזור תשע"ו  סמסטר ב'

 
מספר קורס מרצה מועד א' שעה מועד ב' שעה
66-192-78 יסודות החשבונאות ב' רו"ח פבל זילטובורודוב 04/07/16 08:30 10/08/16 08:30
66-193-74 דיני מיסים א' מר אלון גול
גב' ליאת ארמי
10/07/16 08:30 17/08/16 08:30
66-289-73 תמחיר כלים ושיטות מר משה דב 17/07/16 08:30 28/08/16 08:30
66-198-70 דיני חוזים עו"ד דוד איידלברג 04/08/16 08:30 31/08/16 08:30
66-283-70 דיני חברות עו"ד ברמן גלעד 21/07/16 08:30 07/09/16 08:30
 
 
 לוח בחינות לסמסטר ב' תשע"ו- שנה ד'
 
מספר קורס מרצה מועד א' שעה מועד ב' שעה
66-711-01 בעיות נבחרות בחשבונאות א' רו"ח יאיר שהרבני 05/07/16 08:30 10/08/16 08:30
66-718-01 סוגיות במיסוי בינלאומי רו"ח דקלה אקסול 21/07/16 08:30 28/08/16 08:30
66-702-01 בעיות נבחרות בביקורת ב ( מבחן ביניים 30% ) רו"ח אלשיץ ודים 14/07/16 08:30 17/08/16 08:30
 
 
נוהל בקשה למועד מיוחד –
מתייחס לכלל הסטודנטים הלומדים בלימודי תעודה ושנת השלמה - שנה ד'
 
סטודנט הרשום לקורס זכאי לנצל שני מועדי בחינה בקורס זה. סטודנט שלא ניצל אחד או שניים מהמועדים יוכל לממש את זכותו להיבחן בקורס במועד הבחינה שיתקיים בסמסטר העוקב.
מובהר בזאת כי בשום אופן לא ייכתב מועד בחינה מיוחד לסטודנט בתוכנית; באחריות הסטודנט להתעדכן עם מרצה הקורס באם ישנם שינויים בחומר הנלמד.
 
סטודנט הסבור כי הינו זכאי למועד מיוחד בקורס נדרש למלא טופס בקשה למועד מיוחד של התוכנית בלבד!
 

להורדת הקובץ למילוי הבקשה למועד מיוחד יש לחץ כאן ולאחר מילוי הטופס ולהעבירו למזכירות התכנית לחשבונאות  .
 
דגשים חשובים:
  1. בקשות למועדים מיוחדים ניתן להגיש עד שנתיים מהרישום המקורי של הקורס. דהיינו, סטודנט אשר נרשם לקורס המקורי בשנת תשע"ג  ומעוניין לגשת למועד מיוחד בשנת תשע"ד לא יהיה זכאי  ויאלץ להירשם ולשלם מחדש לקורס ולהרשם במועד הבא כאשר יתקיים הקורס.           * ראה  נוהל רישום לקורס חוזר.
   2. לאור החלטת גורמים מוסמכים באוניברסיטה החל משנת תשע"ג הרישום למועד מיוחד בתוכנית ללימודי תעודה כרוך   
      בתשלום דמי בחינה בשיעור ובתנאים שייקבעו על ידי מוסדות האוניברסיטה . הסטודנט יחויב בתשלום באופן אוטומטי
      עם הגשת הבקשה דרך מדור שכ"ל בין אם ניגש בפועל לבחינה ובין אם לאו. כל חיוב בדמי בחינה מצטרף לחשבון שכר
      הלימוד וחלים עליו כל הכללים וההתחייבויות החלות על חוב שכר הלימוד .
          זאת למעט המקרים הבאים:
  •  חפיפה במועד של שתי בחינות ,לדוגמא: בחינה של התואר אל מול בחינה של התוכנית ללימודי תעודה בכפוף להצגת אישור רשמי על כך .
  • שרות מילואים לתקופה של 15 יום ומעלה, המסתיים פחות מ-7 ימים לפני הבחינה, או שרות מילואים בזמן הבחינה  ( לחיילי המילואים ישנו תקנון נפרד )
  • מחלה ממושכת  , אשפוז בבי"ח ,שמירת הריון לידה וכו' . זאת בתנאי שעקב המחלה נבצר מהסטודנט לגשת למועד א' וב' יחדיו.
  • בכל מקרה לא יאושר מועד מיוחד לשם שיפור ציון .
           
     3. יש לציין על גבי הטופס את הסמסטר בו מתקיימת הבחינה  ( ב' ).
     4.יש למלא את המספר הקורס כפי שמופיע  בלוח הבחינות העדכני של אותו הסמסטר.

     5.יש להגיש את הבקשות למועד א' ו/או למועד ב' עד לתאריך01.05.16
        במייל  info@barilan-cpa.co.il               או בפקס 03-6359793 .

 
מובהר בזאת כי ,סטודנט אשר לא ערך תוכנית לימודים באותו מסלול לימודים בו אושרה לו הבחינה בשנה"ל ונרשם למועד מיוחד יחויב ב10% משכ"ל ( 796 ש"ח )  .

האישור הסופי להיבחן במועד המיוחד יינתן לסטודנט אך ורק לאחר אישורו של הרכז האקדמי, והוא ישלח בדוא"ל לסטודנט דרך המערכת הממוחשבת של האוניברסיטה .
לכן חלה על הסטודנט החובה לדאוג לעדכן את כתובתו באתר בר אילן .
יש לקחת בחשבון כי מתן האישור אינו מיידי.לפיכך מסרו את הטופס בהתאם למועד שנקבע .
 
 
בסמסטר ב' תשע"ה מועד אחרון להגשת הטפסים הינו יום א'  01.05.16
 
בקשות שיוגשו באיחור לא תטופלנה משום סיבה !!!
 
     **לידיעתך, בכל שאלה / הבהרה יש לפנות למזכירות התוכנית במייל ל:info@barilan-cpa.co.il  
       ולא למדור סטאטוס  !
 
אוגוסט 2017
א
ב
ג
ד
ה
ו
ש
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31